KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže vyhlásenej na webových stránkach internetového obchodu Holime.eu (ďalej len "súťaž") na území Slovenskej republiky. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľ súťaže

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka 18053 C.

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v dňoch 24.6. 2019 až 30.6. 2019 (ďalej len "doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky. Súťaž bude ukončená najneskôr 30.6. 2018 o 23:59.

Súťažiaci

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci", "účastník" alebo "účastník súťaže").

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, popr. ju užiť na iné marketingové účely.

Účasť v súťaži a určenie výherca

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v čase konania súťaže zakúpi na webových stránkach Holime.eu v jednej objednávke aspoň jeden výrobok značky Gillette. Víťazi budú určení náhodne - výherca sa bude losovať zo všetkých súťažiacich spĺňajúcich kritériá v danom období. Celkovo dôjde k rozdeleniu 7 výhier, za každý deň súťaže bude vyžrebovaný jeden výherca. Žrebovanie všetkých výhercov prebehne 3.7. 2019. Výhercom sa stane ten, ktorého číslo objednávky bude vyžrebované.

Výhra v soutěži, předání výhry

Výherca získa elektrickú kefku Oral-B. Výhercovia budú oznámení 3.7. 2019 na FB stránke Holime.cz a informácie o výhre im bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú použili pre svoju objednávku.
Ak výherca na tento e-mail neodpovie do 15.7. 2019 23:59, výhra prepadá usporiadateľovi.

Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí so zaradením všetkých svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (ďalej len "údaje") do databázy usporiadateľa súťaže výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier. Údaje súťažiacich nebudú používané v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 84 an. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.

Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže v plnom rozsahu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, doporučovaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo výmeny výhier za výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou.

V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na mieste pôvodných pravidiel. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.

V Českých Budějoviciach dňa 20.6. 2019.